eDurope je webový portál, ktorého cieľom je prepojiť prax s akadémiou, študentským prácam dať dodatočnú pridanú hodnotu pre prax a zlepšiť uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl na trhu práce.

Termíny

Úspešné príbehy

Ďalšie príbehy

Výhody eDurope

Ako funguje portál eDurope?

Súkromní zadávatelia, mimovládny i verejný sektor vkladajú do systému témy študentských prác, ktoré sú vhodné na vypracovanie študentmi. Tí témy spracujú ako záverečné, ročníkové alebo semestrálne práce. Ako sprostredkovatelia pôsobia výskumní pracovníci vysokých škôl, vypisujúci tieto témy na príslušných fakultách.

Aké sú výhody jeho používania?

Významnou pridanou hodnotou je prehľad o aktuálnom dianí a široká sieť kontaktov v odvetví, ktorými výskumní pracovníci vysokých škôl disponujú. Priamy kontakt s výzvami z praxe je zároveň skvelým hnacím motorom výuky a silnou motiváciou pre študentov. Pozitívne vplýva na kvalitu štúdia a na uplatniteľnosť absolventov. Reálne zadania z praxe často vyžadujú interdisciplinárny prístup a riešenia. V eDurope sa na riešení môžu podieľať študenti rôznych fakúlt, každý prácou v rozsahu svojej špecializácie. Zadania tak zároveň testujú tímovú spoluprácu študentov a výskumné projekty pod systematickým vedením pedagógov. Hoci ad hoc nástroje existujú, jednoduchá a dostupná platforma na prepájanie teórie s praxou nebola dosiaľ na Slovensku k dispozícií.

Donori a partneri