• EN
 • Všeobecné obchodné podmienky

  1. Úvodné ustanovenia

  EDUROPE je elektronický systém dostupný na internetovej stránke www.edurope.sk (ďalej „Stránka“). Poskytovateľom stránky a elektronického systému EDUROPE je

  Názov: EDUROPE o.z.
  Sídlo:
  IČO:
  DIČ:
  Registrácia: register občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
  Štatutár:
  Kontakt tel.:
  Kontakt mail:

  Činnosť prevádzkovateľa internetovej stránky podlieha dohľadu
  Slovenská obchodná inšpekcia
  poštový priečinok 29
  Prievozská 32
  827 99 Bratislava
  Slovenská republika

  EDUROPE slúži na spájanie dopytu a ponuky tém pre záverečné, projektové, laboratórne, rigorózne a iné práce (ďalej len „Práce“), sprostredkovanie ich zadávania a následné vypracovanie hotových prác. Účelom EDUROPE je prispieť k príprave študentov pre požiadavky praxe, do ktorej po ukončení štúdia plánujú vstúpiť, k posilneniu interdisciplinárnych a medzinárodných prvkov vo vzdelávaní a k skvalitneniu vzdelávacieho procesu (ďalej len "Účel").

  Zadávateľom môže byť podnikateľ aj nepodnikateľ, fyzická aj právnická osoba, subjekt súkromného aj verejného práva, ktorý má záujem o spracovanie nejakej témy, o zachytenie výsledku pokusov alebo iného bádania, či o vypracovanie iného zadania vo forme Práce.

  Vypisovateľom je vzdelávacia inštitúcia, voči ktorej je Uchádzač vo vzťahu ako študent, žiak, učeň, doktorand, či obdobnom; Vypisovateľom je najmä stredná odborná škola, gymnázium, učilište, vysoká škola, univerzita, výskumný ústav či iná ustanovizeň oprávnená na vykonávanie vzdelávacej činnosti.

  Uchádzačom je osoba, ktorá je zapísaná na štúdium, učenie, tréning, či iný obdobný druh vzdelávacej činnosti vo vzťahu k Vypisovateľovi.

  EDUROPE využíva software, ktorý sa Zadávateľovi, Vypisovateľovi a Uchádzačovi (ďalej aj ako „Užívatelia“) sprístupní registráciou (softvér ako služba). Užívatelia používaním stránky vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými podmienkami užívania. Užívatelia berú na vedomie, že používaním stránky využívajú software, ku ktorému má užívacie práva Poskytovateľ, a registráciou na stránke s Poskytovateľom uzatvárajú bezodplatnú nevýhradnú, licenčnú zmluvu na používanie uvedeného softwaru výlučne na účely výkonu práv a plnenia povinností plynúcich im z týchto všeobecných podmienok užívania a na žiadny iný účel nesmú software používať. Každé neobvyklé využitie softwaru je zakázané. Poskytovateľ je oprávnený určiť, aké druhy použitia softwaru budú považované za neobvyklé.

  Užívatelia sú povinní dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie a vnútorné predpisy Vypisovateľa. Najmä sú pri využívaní služieb Poskytovateľa povinní ctiť si a dodržiavať práva a záujmy chránené právom duševného vlastníctva, právom ochrany osobnosti, obchodným tajomstvom, pravidlami ochrany poctivej hospodárskej súťaže, nesmú priamo ani nepriamo poškodzovať žiadnu osobu či skupinu osôb na základe jej postavenia, viery, orientácie, presvedčenia, národnosti, nesmú nabádať k násiliu, občianskej neposlušnosti, výtržníctvu či inému porušovaniu právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie. V prípade, ak sa Užívateľ dozvie o tom, že niekto pri používaní služieb Poskytovateľa porušuje ustanovenia týchto všeobecných podmienok užívania, je povinný to bez odkladu nahlásiť Poskytovateľovi.

  Poskytovateľ neponúka služby ponúkané na Stránke s cieľom dosahovať zisk. Ide o verejnoprospešnú aktivitu zameranú na napĺňanie Účelu. Nejedná sa o podnikanie ani o obdobnú činnosť, či obchodnú činnosť. Užívatelia berú na vedomie, že voči Poskytovateľovi nie sú v postavení spotrebiteľa ani obchodného partnera a teda nie sú oprávnení uplatňovať si voči Poskytovateľovi akékoľvek nároky.

  2. Postup spájania Zadávateľa a Uchádzača

  Poskytovateľ plní svoj Účel vyjadrený v článku 1 formou prepájania študentov a ich budúcich možných zamestnávateľov, ako aj študentov medzi sebou. V rámci spolupráce nadviazanej cez EDUROPE Zadávateľ (napr. budúci možný zamestnávateľ študenta) uverejní dopyt po vyriešení konkrétnej úlohy, ktorá môže spočívať vo vypracovaní odbornej analýzy, návrhu riešenia konkrétneho problému, vykonaní merania, pokusu alebo inej činnosti, ktorá môže byť podľa účinnej právnej úpravy predmetom Práce.

  V prípade, ak takto uverejnený dopyt zaujme študenta (ďalej „Uchádzač“) a dopyt tematicky, odborne a stupňom náročnosti zodpovedá druhu štúdia, študijnému odboru, ročníku štúdia a charakteru práce, ktorú má Uchádzač na účely svojho štúdia vypracovať, môže Uchádzač prejaviť svoj záujem prijatím dopytu Zadávateľa.

  Po prijatí dopytu Zadávateľa Uchádzačom Zadávateľ konkrétneho Uchádzača schváli alebo odmietne. V prípade, ak Zadávateľ Uchádzača schváli, predloží Uchádzač návrh témy Práce, stanovený v spolupráci so Zadávateľom a podľa potrieb Zadávateľa, svojmu vedúcemu Práce alebo inej osobe, ktorá je podľa charakteru štúdia oprávnená schvaľovať tému príslušnej Práce (ďalej „Školiteľ“). V prípade, ak Školiteľ tému Práce schváli, vypracuje Uchádzač schválenú Prácu podľa pokynov a konzultácií so Školiteľom. Schválením Uchádzača Zadávateľom dochádza k uzavretiu dohody medzi Zadávateľom a Uchádzačom (ďalej „Dohoda o vypracovaní študentskej práce“). Schválenie témy Práce Školiteľom je odkladacou podmienkou platnosti a účinnosti Dohody o vypracovaní študentskej práce.

  K platnému a účinnému uzavretiu Dohody o vypracovaní študentskej práce môže dôjsť iba vtedy, ak bola medzi Poskytovateľom a Vypisovateľom uzavretá Dohoda o spolupráci podľa týchto všeobecných podmienok užívania (ďalej „Dohoda o spolupráci“).

  V Dohode o spolupráci sa Poskytovateľ a Vypisovateľ dohodnú na účasti Vypisovateľa v činnostiach Poskytovateľa podľa článku 1 za podmienok ustanovených v týchto všeobecných podmienkach užívania. V Dohode o spolupráci sa Vypisovateľ okrem iného zaviaže, že udelí súhlas s uzatvorením nevýhradnej licenčnej zmluvy medzi Zadávateľom a Uchádzačom na použitie Uchádzačom vypracovanej Práce na základe Dohody o vypracovaní študentskej práce a to vždy, keď ho o to požiadajú za účelom výkonu ich práv z týchto všeobecných podmienok užívania.

  3. Odmena Uchádzača

  Zadávateľ môže za prijatie dopytu a vypracovanie Práce ponúknuť a poskytnúť Uchádzačovi odmenu. Zadávateľ môže ponúknuť a poskytnúť plnenie Vypisovateľovi. Na tieto účely uzavrie Zadávateľ s Uchádzačom alebo s Vypisovateľom osobitnú zmluvu. Odmena môže byť peňažná alebo odmenou môže byť aj produkt, ponuka stáže alebo iná odmena odlišná od peňažnej. Právne vzťahy vznikajúce z uvedených úkonov či zmluvy sú bez účasti Poskytovateľa.

  4. Úprava práv duševného vlastníctva

  Zadávateľ sa stane nevýhradným nositeľom práv duševného vlastníctva k Práci, ktorá je školským dielom na základe zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) na základe licenčnej zmluvy, ktorú uzatvorí s Uchádzačom po tom, ako Uchádzač uzavrel nevýhradnú licenčnú zmluvu k študentskej Práci s Vypisovateľom. Uzatvorenie takejto licenčnej zmluvy zo strany Uchádzača je podmienené súhlasom Vypisovateľa. Vypisovateľ je na základe Dohody o spolupráci povinný takýto súhlas udeliť. Zadávateľ berie na vedomie, že licencia, ktorú mu na základe licenčnej zmluvy Uchádzač poskytne, je nevýhradná.

  Výnimočne sa môžu Zadávateľ, Vypisovateľ a Uchádzač dohodnúť aj na udelení výhradnej licencie k Práci Uchádzačom Zadávateľovi, so súhlasom Vypisovateľa; takáto dohoda však predstavuje dojednanie osobitného vzťahu medzi stranami, je možné ju dojednať iba v osobitných prípadoch na ad hoc báze a nie je na ňu právny nárok.

  Vypisovateľ môže udelenie súhlasu Uchádzačovi na uzatvorenie licenčnej zmluvy podmieniť povinnosťou Uchádzača zaplatiť Vypisovateľovi časť odmeny, ktorú Uchádzač obdrží od Zadávateľa, ako náhradu za výdavky, ktoré Vypisovateľ vynaložil na vytvorenie Práce Uchádzačom.

  V prípade, ak Práca obsahuje údaje preukázateľne dodané Zadávateľom a zároveň ktorých zverejnenie je vylúčené z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, utajovanej skutočnosti alebo osobných údajov Zadávateľa, môže Uchádzač tieto údaje uviesť v osobitnej neverejnej dokumentácii, ktorá nebude súčasťou zverejňovanej Práce a bude určená výlučne Školiteľovi, oponentovi a skúšobnej komisii a neodosiela sa do centrálneho registra.

  5. Poplatok za využívanie služieb Poskytovateľa

  Za využívanie služieb Poskytovateľa neplatí Zadávateľ, Uchádzač ani Vypisovateľ nijaký poplatok. Je ale možné, že taký poplatok bude v budúcnosti vo vzťahu k Zadávateľovi zavedený. Registráciou na Stránke to Zadávateľ berie na vedomie. O prípadnom zavedení takéhoto poplatku a platobných podmienkach bude Zadávateľ informovaný e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu, ktorú si na Stránke zaregistruje, v lehote 30 kalendárnych dní pred účinnosťou zavedenia poplatku. V prípade, ak do účinnosti zavedenia poplatku Zadávateľ svoje konto na Stránke nezmaže, má sa za to, že so zavedením poplatku súhlasí. Poplatková povinnosť sa bude v takom prípade vzťahovať na každý dopyt Zadávateľa ponechaný na Stránke v deň účinnosti zavedenia poplatku.

  6. Zásady ochrany osobných údajov

  Na účely plnenia svojich povinností z týchto všeobecných podmienok užívania, Poskytovateľ smie spracúvať vybrané osobné údaje Užívateľov. Osobné údaje Uchádzača, ktoré je Poskytovateľ oprávnený spracúvať, sú: meno, priezvisko, akademický titul, e-mailová adresa, škola (stredná škola, gymnázium, univerzita, vysoká škola, ústav a pod.), fakulta, odbor, ročník, špecializácia. Poskytovateľ smie ďalej sprostredkovať uvedené osobné údaje Uchádzača Zadávateľom a Vypisovateľom.

  Pre ochranu osobných údajov platia ustanovenia zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Registráciou vyjadruje Užívateľ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle tohto zákona a v súlade s týmito všeobecnými podmienkami užívania.

  Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov Užívateľov treťou osobou, pokiaľ bolo spôsobené nelegálnym preniknutím do informačných systémov Poskytovateľa, alebo pokiaľ Užívateľ oznámil svoje prihlasovacie údaje tretej osobe, alebo, čo i len z nedbanlivosti, umožnil tretej osobe prístup k týmto údajom.

  Užívateľ používaním Stránky súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje získané vyplnením registračného formulára alebo iným spôsobom v súvislosti so Stránkou alebo službami Poskytovateľa, boli prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce Stránku a iné zázemie Poskytovateľa, vrátane prenosov z týchto miest späť do krajiny registrácie Užívateľa za účelom prevádzkovania Stránky a služieb Poskytovateľa, vrátane prenosov k dodávateľom Poskytovateľa alebo za účelom uchovávania údajov v príslušných databázach.

  Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ochranu súkromia návštevníkov Stránky. Návštevník Stránky berie na vedomie, že Poskytovateľ smie poskytnúť dôveryhodným tretím stranám celkové štatistiky o návštevníkoch Stránky a vzorcoch prevádzky, a iné informácie o Stránke, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať osobné identifikačné údaje.

  Získané osobné údaje Užívateľov Stránky využije Poskytovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi na zabezpečenie spolupráce s Užívateľmi, ako aj na prípadné informovanie Užívateľov e-mailom o rôznych aktivitách Poskytovateľa. Počas spolupráce Poskytovateľa a Užívateľa sa môže stať, že Poskytovateľ bude musieť kontaktovať Užívateľa kvôli dodatočným informáciám potrebným pre riadne vybavenie požiadaviek Užívateľov. S výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon, neodovzdá Poskytovateľ tieto informácie tretej strane bez dovolenia Užívateľa, s výnimkou prípadov, keď to bude nevyhnutné na plnenie povinností podľa týchto všeobecných podmienok užívania a na zlepšenie služieb Poskytovateľa.

  Poskytovateľ môže použiť niektoré osobné údaje Užívateľa na výskum trhu a marketingové aktivity. Poskytovateľ môže zasielať Užívateľovi reklamné e-maily a užitočné informácie o svojej činnosti a tieto správy môžu byť cielené na Užívateľa na základe využívania Stránky Užívateľom a ďalších osobných údajov, ktoré Užívateľ Poskytovateľovi oznámi. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním uvedených informácií v nastaveniach svojho konta.

  Poskytovateľ na želanie Užívateľa alebo aj bez podnetu doplní, opraví alebo vymaže neúplné, nepresné a neaktuálne osobné údaje získané Poskytovateľom v súvislosti s jeho činnosťou a so Stránkou.

  Aby Poskytovateľ lepšie pochopil, ako návštevníci požívajú Stránku a aby mohol zlepšovať svoje služby, smie zhromažďovať a ukladať informácie pomocou cookies. Cookie je uložené na pevnom disku v počítači návštevníka a nie na Stránke. Poskytovateľ a ním poverené tretie osoby budú používať len informácie, ktoré sami umiestnili v cookies prostredníctvom Stránky. Informácie zhromažďované cookies nie sú osobne identifikovateľné, nakoľko identifikujú len počítač, nie návštevníka osobne. Takto zhromaždené informácie sa môžu týkať navštívených stránok, IP adresy, používaného typu prehliadača a používaného operačného systému. Návštevník môže „cookies“ nepovoliť, avšak v tom prípade sa môže stať, že niektoré časti Stránky nebudú fungovať správne.

  Okrem vlastných cookies môže Poskytovateľ používať aj cookie služby Google Analytics a cookie DoubleClick s cieľom získať prehľad o tom, ako použitie rôznych reklamných služieb a interakcie s nimi ovplyvňujú návštevnosť Stránky. Cookies sa využívajú na informované spravovanie, optimalizovanie a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev návštevníka.

  Osoby mladšie, ako je zákonná hranica pre príslušný právny úkon, nesmú zasielať Poskytovateľovi žiadne informácie. Poskytovateľ vedome nezhromažďuje, ani nijak nespracúva osobné údaje o týchto osobách. V prípade, ak sa Poskytovateľ dozvie, že sa do jeho sféry vplyvu dostali takéto osobné údaje, podnikne potrebné kroky, aby boli vymazané. Tieto osoby potrebujú na navštívenie a využívanie služieb Stránky súhlas zákonného zástupcu.

  7. Spoločné a záverečné ustanovenia

  Poskytovateľ môže odmietnuť alebo zrušiť registráciu ktorémukoľvek Užívateľovi, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

  Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že pokiaľ služby Poskytovateľa neuspokoja očakávania alebo požiadavky Užívateľa, Poskytovateľ za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Užívateľ berie na vedomie, že dostupnosť a kvalita služieb, ktoré Užívateľ očakáva alebo požaduje, nezávisia od Poskytovateľa, ale od prítomnosti, kvalít, aktivity, skúseností a vhodnosti užívateľovho náprotivku – Zadávateľa alebo Uchádzača. Poskytovateľ nezaručuje dostupnosť služieb a Stránky. Užívateľ berie na vedomie, že v istých časových úsekoch môžu byť služby Poskytovateľa a Stránka nedostupné. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ nie je povinný na náhradu nijakého plnenia, sankčného, odškodňovacieho či iného charakteru, na ktoré by si mohol Užívateľ robiť nárok pre nedostupnosť, ukončenie, či nižšiu než očakávanú kvalitu služieb Poskytovateľa.

  Všetky práva duševného vlastníctva spojené so Stránkou, najmä jej dizajn, názov, logá, text, software, ktorý používa, patria Poskytovateľovi, alebo je Poskytovateľ ich oprávneným užívateľom. Nikto nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nijakým spôsobom použiť, kopírovať, ukladať, distribuovať, tlačiť, uverejňovať ani vytvárať odvodené verzie zo žiadnej časti ani zložky Stránky, ani zo Stránky ako takej.

  Užívateľ musí sám prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby sa používaním Stránky nestalo technické vybavenie Užívateľa predmetom útoku vírusu, malígneho kódu a iných foriem škodlivého softvéru, ktorý by mohol poškodiť počítač Užívateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nijakú škodu na počítačovom systéme Užívateľa vzniknutú v súvislosti so Stránkou.

  Stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky. Pokiaľ takýto odkaz obsahuje, je to za účelom uľahčenia práce pre Užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah, narábanie s osobnými údajmi ani iné vlastnosti webových stránok, na ktoré Stránka odkazuje, ani nepodporuje Užívateľa vo využívaní služieb, ktoré by takéto stránky mohli obsahovať.

  Písomnosti doručované stranami sa považujú za doručené na nasledujúci pracovný deň, ak ide o e-mail a na piaty pracovný deň, ak ide o listovú zásielku a to aj vtedy, ak k doručeniu nedošlo, pokiaľ sa nepreukáže, že k doručeniu došlo v iný deň. Strane sa doručuje na adresu sídla, trvalého pobytu alebo na iný kontakt uvedený ako korešpondenčný v registračnom formulári.

  Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľmi, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými podmienkami užívania, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

  V prípade, ak je Užívateľom zahraničná osoba, platí, že pre všetky spory vzniknuté zo vzťahu medzi stranami je rozhodujúce právo Slovenskej republiky a pre rozhodovanie akýchkoľvek sporov je príslušný súd Slovenskej republiky určený podľa sídla Poskytovateľa.

  V prípade, ak sú tieto všeobecné podmienky užívania vyhotovené v niekoľkých jazykových verziách, pri nejasnosti alebo rozpore medzi jednotlivými verziami je rozhodujúce znenie v Slovenskom jazyku.

  Každý návštevník Stránky jej navštívením a používaním potvrdzuje, že si tieto všeobecné podmienky užívania prečítal, porozumel im a zo slobodnej, ničím neobmedzenej a vedomej vôle chce byť nimi viazaný.

  Poskytovateľ môže tieto všeobecné podmienky užívania kedykoľvek jednostranne upraviť alebo zmeniť, pričom ich zmenené (nové) znenie bude rozhodujúce aj pre všetky úkony vykonané Užívateľmi stránky (najmä pre dopyty zadané Zadávateľom) pred účinnosťou ich zmeny. Poskytovateľ sa zaväzuje o každej podstatnej zmene Užívateľa, ktorý má na Stránke vytvorené konto, informovať formou e-mailu najneskôr týždeň pred účinnosťou zmeny. Pokiaľ Užívateľ nezruší svoje konto do dňa účinnosti zmeny, má sa za to, že so zmenou súhlasí.

  Bratislava, 25.05.2017